Az OTP Bank Nyrt. „A következő lépés” című kampány hivatalos részvételi szabályzata

1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek

1.1. Szervező

OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cégjegyzékszám: 01-10-041585, a továbbiakban: Szervező)

1.2. Partner

A kampány lebonyolításában együttműködő partner Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.; Cégjegyzékszám: 01-09-865021, továbbiakban: Partner);


2. Részvételi feltételek

A kampányban mindenki részt vehet, aki:

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy
 • a kampányban a valóságnak megfelelő Facebook adatlappal rendelkezik
 • az “Elfogadom a Részvételi feltételeket” checkbox bejelölésével elfogadta a Szabályzatot és az önkéntes beleegyezését adta - különösen a 8.2. pontban meghatározott - személyes adatainak a jelen kampány lebonyolításához szükséges mértékű kezeléséhez valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdésében foglaltak szerint képmásának felhasználásához.
 • a www.akovetkezolepes.hu Oldalon megadott következő lépésük teljes mértékben megfelel az Oldalon elérhető Házirendnek.

3. A kampány időtartama

A kampány 2019. december 9. 14:00 és 2019. december 18. 23:59 között tart.


4. A kampány menete

 • 4.1. 2019. december 9-én a Szervező meghirdeti a www.akovetkezolepes.hu Oldalon a “Következő lépés” című kampányt.
 • 4.2. A Résztvevők a Facebook connect belépés után, a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámuk megadását követően a www.akovetkezolepes.hu oldalon megadhatják szöveges formában saját következő lépésüket, amely a kampány időtartama alatt megjelenik a www.akovetkezolepes.hu oldalon, ha a 2. pontban leírt Részvételi feltételek maradéktalanul teljesülnek és a Házirendnek megfelelő tartalommal rendelkezik.
  Ezentúl a Résztvevők a www.akovetkezolepes.hu Oldalra 2019. december 15. 23:59 percig feltöltött és 4.2. pontnak és a házirendnek megfelelt következő lépésük 2019. december 17. és 2019. december 18. között az OTP Bank hirdetési felületein megjelennek. A 2019. december 15. 23:59 percet követően feltöltött következő lépések az Oldalon továbbra is megjelennek a kampány időtartama alatt.
  Az OTP Bank hirdetései felületein történő megjelenéshez új profilképet adhatnak meg az Oldalon.
  Ennek feltétele, a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám megadását követően, hogy a Résztvevők önkéntesen, saját elhatározásból, előzetesen hozzájáruljanak a megjelenéséhez. Az OTP hirdetési felületein történő megjelenésről a Szervező a Résztvevővel előzetesen egyeztet a megadott elérhetőségén.

5. Nyertesek, nyeremények, ajándékok és díjazás

 • 5.1. A kampány keretein belül Nyereményben, Ajándékban a Résztvevők nem részesülnek. A Résztvevők a kampányban önkéntesen és saját elhatározásból vehetnek részt, a Szervezővel és Partnerrel szemben semmilyen jogcímen díjazásra, költségtérítésre nem jogosultak.

6. Általános rendelkezések

 • 6.1. A kampányban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a kampányból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Résztvevő a Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a kampányból kizárásra kerül.
 • 6.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a kampányból indoklás nélkül kizárják, részvételét érvénytelennek tekintsék.
 • 6.3. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező az Oldalon közzé teszi. Szervező a kampány teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
 • 6.4. Szervező és Partnere a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. Amennyiben a Résztvevő valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, és az érintetteknek ebből kára származhat, az érintett, a Szervező és a Partner polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Résztvevő ellen.
 • 6.5. Szervező fenntartja a jogot a kampány visszavonása és a Szabályzat módosítása, illetőleg kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról az Oldal felületén értesítsék a Résztvevőket. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Résztvevők megtévesztését.
  Kapcsolattartási e-mail cím a Szervezővel: kozossegimedia@otpbank.hu

7. A Szervező felelőssége

 • 7.1. A Szervező kizárják a felelősségüket a kampányban részt vevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, továbbá a kampánnyal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • 7.2. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, az Oldal felületén felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek az Oldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve az Oldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felelnek. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kampány technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

8. Adatkezelés

 • 8.1. A kampányban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partner (adatfeldolgozó) a Résztvevők ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A kampány során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partner - a Szabályzat elfogadásával adott felhatalmazás alapján - az alábbi célból kezelik és dolgozzák fel:
  a) A Szervező adatkezelése keretében a kampány lebonyolítása, s ennek keretében a Résztvevők részvételének korlátozása a Szabályzat 2. pontjának megfelelően.
 • 8.2. A 8.1 a) pontban meghatározott adatkezelés céljai kapcsán kezelt adatok teljes köre: telefonszám, Facebook profilkép, profilkép, név, e-mail cím és minden „A következő lépés” kampányban megadott személyes adat.
 • 8.3. A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Résztvevő az alábbi kapcsolattartás címre küldheti: kozossegimedia@otpbank.hu. A hozzájárulás visszavonása a Résztvevőre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
 • 8.4. A Szervező 8.1 a) pont szerinti célból az adatokat a hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb január 9-ig kezeli.
 • 8.5. A Szervező és Partner, mint adatfeldolgozó szavatolják, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik. A Résztvevők az Oldalon a „Elfogadom a Részvételi szabályzatot” checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a „Hozzájárulok adataim tájékoztató szerinti kezeléséhez” checkbox bejelölésével hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez, a Szervező és Partner (adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
 • 8.6. A Résztvevő – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
 • 8.7. Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu).
  Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).

9. Jogorvoslati lehetőségek

 • 9.1. A Résztvevő az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőkhöz a 8.7. pontban meghatározott elérhetőségeken.
 • 9.2. A Résztvevő továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Résztvevőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
 • 9.3. Az adatkezelőkkel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Résztvevő a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Résztvevő szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Budapest, 2019. december 6.
OTP Bank Nyrt.