TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával az Érintett önkéntesen hozzájárul és felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t arra, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az itt meghatározott módon, az itt meghatározott célra és ideig kezelje.

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:

ADATKEZELÉSADATKEZELÉS JOGALAPJAKEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az OTP Bank Nyrt. ’akovetkezolepes.hu’ weboldalon az Érintett által megadott személyes adatokat a kampányban való részvétel feltételeként, azonosítás céljából kezeli. A weboldalon az Érintett által megadott személyes adatok publikusak.Hozzájárulás (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint) Facebook profilkép, név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám és az érintett által megadott szöveges tartalomAz adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2020. január 9-ig kezeli.
Az Érintett saját közösségi oldalán (Facebook) közzétett képmását (profilképét) az OTP Bank Nyrt. a kampány népszerűsítése céljából kezeli, ’akovetkezolepes.hu’ weboldalán publikálja.Hozzájárulás (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint)Facebook profilképAz adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2020. január 9-ig kezeli.

1. Az adatkezelő, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt. 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu)
Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu


2. A személyes adatok címzettjei

Az adatkezelő OTP Bank Nyrt. az általa kezelt fent megjelölt személyes adatokat kizárólag akovetkezolepes.hu portálon történő azonosítás céljából az alábbi szolgáltatóknak, mint adatfeldolgozónak adja át:

Café Reklám Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.; Cg. 01-10-049438; adószám: 26101651-2-41.)


3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatai felett Ön rendelkezik. Az általános adatvédelmi rendelet alapján ezt többféleképpen teheti meg. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során milyen jogokat gyakorolhat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogait a saját személyes adatai felett gyakorolhatja. Az adatkezelő a beazonosításáig megtagadhatja az Ön jogainak az érvényesítését. Az Adatkezelő kizárólag a saját önről kezelt személyes adatai alapján igyekszik beazonosítani önt, és nem kötelezhető arra, hogy további adatokat szerezzen be ehhez.

3.1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz is joga van, hogy a következő információkat megismerje:

 • az adatkezelés célját vagy céljait;
 • a kezelt személyes adatainak kategóriáit;
 • azok körét, akiknek a személyes adatait továbbítjuk, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítjuk;
 • a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát;
 • azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet;
 • amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a forrását;
 • annak a tényét, hogy a személyes adatait automatizáltan kezeljük, azaz egy olyan eljárásban, amelynek során a személyes adatokat az Ön személyéhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használjuk. Személyes jellemzők lehetnek például a munkahelyi teljesítménye, a gazdasági helyzete, az egészségi állapota, a személyes preferenciái, az érdeklődése, a megbízhatósága, a viselkedése, a tartózkodási helye vagy a mozgása.

Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

3.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga van, hogy kérje a hiányos személyes adatainak a kiegészítését.

3.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.
br Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint népegészségügyi közérdekből kerül sor;
 • A személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.4. Az adatkezelés korlátozása (zárolás)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

3.5. Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatóság korlátját képezheti más érintettek jogai és szabadságai.

3.6. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

3.7. Az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással összefüggő jogai

 • Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • Ennek a jognak a korlátai:
 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

3.8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhatnak az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.


Budapest, 2019. december 6.
OTP Bank Nyrt.